Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov určuje pravidlá pre zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom portálu adverti.sk. Majiteľom a prevádzkovateľom portálu a správcom dát je:

Adverti s.r.o.
Zbehy 185
951 42 Zbehy


IČO:47140941
DIČ: 2023780209
IČ DPH: SK2023780209

Zapísanej v obchodnom registri na Okr. Súde v Nitre, odd. Sro, vl. č. 34224/N


I. Rozsah spracovania osobných údajov?

Spoločnosť Adverti, s.r.o. spracováva len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Pri zadávaní objednávok budete požiadaní o poskytnutie údajov potrebných na vyhotovenie Vašich objednávok, t. j. mena, priezviska, adresy doručenia, telefónneho čísla, emailovej adresy, fakturačných údajov.


II. Účel spracovania osobných údajov

Dáta, ktoré nám poskytnete, použijeme iba na účely plnenia zmluvy predaja a obsluhy platieb. Nesprístupňujeme ich tretím osobám na marketingové alebo reklamné účely. Dáta, ktoré ste nám poskytli, kuriérskym firmám, aby mohli zásielku doručiť na Vami vybranú adresu. V prípade nejasných alebo dôležitých záležitostí týkajúcich sa Vašej objednávky, Vás môžeme kontaktovať aj telefonicky.


Spoločnosť Adverti, s.r.o. spracováva osobné údaje svojich zákazníkov na nasledovné účely:

 1. plnenie zmluvy/obchodného vzťahu ktorú uzatvorila spoločnosť Adverti s jej zákazníkom,
 2. evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti Adverti a službách, ktoré im spoločnosť Adverti poskytla,
 3. marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Adverti (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov),
 4. plnenie zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Adverti z právnych predpisov (reklamácie tovaru a služieb)
 5. oprávnený záujem prevádzkovateľa (kamerový systém slúžiaci na prevenciu krádeží tovaru)

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. „Rozsah spracovania osobných údajov?“ týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 6. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

III. Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť Adverti s.r.o., spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Adverti s.r.o., po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou Adverti s.r.o., a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.

Osobné údaje z kamerových záznamov uchováva po dobu 15 dní, pokiaľ osobitný predpis neupravuje inú dobu uloženia záznamu (napr. v prípade zistenia poškodenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa).

Osobné údaje zákazníkov spoločnosti Adverti s.r.o., neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Zákazníci spoločnosti majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti Adverti s.r.o., za účelom spracovania ich osobných údajov a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Adverti s.r.o., Zbehy 185, 951 42 Zbehy, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu info@adverti.sk. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Adverti s.r.o., prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.


IV.Prístup tretích osôb k osobným údajom

Spoločnosť Adverti, s.r.o. oznamuje týmto zákazníkovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S;
 2. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S;
 3. Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B.
 4. Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301, IČO: 46 489 592, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S
 5. Google Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8/A 821 08 Bratislava, IČO 45947597, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.69098/B
 6. Facebook, Inc, Menlo Park, California

V. Dáta zhromažďované automaticky

Počas každej návštevy nášho portálu sú automaticky zhromažďované údaje týkajúce sa Vašej návštevy, ako je: IP adresa, názov domény, typ operačného systému atď. Automaticky zhromažďujeme tiež dáta obsiahnuté v textových súboroch cookies, ktoré identifikujú Váš prehliadač v čase, keď navštevujete naše stránky. Neobsahujú žiadne osobné dáta, ale umožňujú nám personalizáciu stránok a ponúk. Kedykoľvek môžete zablokovať inštalovanie súborov cookies alebo odstrániť skoršie súbory tohto typu s využitím vhodných variantov Vášho internetového prehliadača.


VI. Zabezpečenie dát

Našim klientom zaručujeme úplné zabezpečenie dát počas využívania našich služieb, so zvláštnym zreteľom na práva ochrany súkromia. Na tento účel zhromažďujeme iba nevyhnutné minimum informácií potrebných na vyhotovenie objednávok.


VII.Kontaktujte nás

1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť elektronicky na emailovú adresu: info@adverti.sk alebo písomne na adrese: Adverti s.r.o., Zbehy 185, 951 42 Zbehy.

2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 23. 9. 2022.