Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.


I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.adverti.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Odoslaním objednávkového formulára alebo potvrdzujúcim emailom objednávateľ súhlasí a záväzne si tovar objednáva. Dodávateľ môže požadovať od klienta zaplatenie zálohy až do výšky objednávaného tovaru. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň od 8,00-18,00 hodiny.


II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne podľa náročnosti a dostupnosti. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 10 dní od dátumu overenia objednávky. V prípade potreby vieme dodať tovar aj do 24 hodín od objednania ak je k dispozícii.


III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom uvedeného na stránke alebo ceny kalkulované našim obchodným oddelením. Pre stálych klientov poskytujeme rámec zliav a sú im tiež poskytované individuálne zľavy.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.

4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Pri nadrozmerných objednávkach cena za dopravu sa môže zmeniť. V tomto prípade objednávateľ bude s týmto oboznámení, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

5. Pre zákazníka poskytujeme tieto možnosti dopravy:

  1. Osobný odber – ZADARMO – Bankový prevod – Zbehy 185 pri Nitre
  2. Kuriér – 4,95 € bez DPH (5,94 € s DPH) – Platba vopred bankovým prevodom
  3. Kuriér – 10,00 € bez DPH (12,00 € s DPH) – Platba vopred bankovým prevodom (platí pre produkty zo sekcie Reklamné tabule)
  4. Dodanie tovaru + montáž – cena bude vypočítaná na základe bližšej špecifikácie (budeme Vás kontaktovať)

IV. Záručná doba

1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí a oboznámiť predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu v prípade poškodenia. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry poštou, prípadne kuriérskou službou na našu adresu.


V. Odchýlky farieb

Dodávateľ nezodpovedá za technologické odchylky vzniknuté spôsobom zobrazenia na monitore a technológii tlačenia (farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú farbám na monitore).


VI. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte. V prípade, že už Vaša objednávka je vo výrobnom procese, nie je možné ju stornovať.

2. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, ak Vám ju už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je na našej web stránke, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.


VII. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.“ v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2017.